top of page

Our joint work with Prof. Matsunaga has been published in Nature Communications.

Subnuclear gene positioning through lamina association affects copper tolerance

Yuki Sakamoto, Mayuko Sato, Yoshikatsu Sato, Akihito Harada, Takamasa Suzuki, Chieko Goto, Kentaro Tamura, Kiminori Toyooka, Hiroshi Kimura, Yasuyuki Ohkawa, Ikuko Hara-Nishimura, Shingo Takagi, Sachihiro Matsunaga*

Nat Commun (2020) 11 5914 DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-19621-zComentários


bottom of page